Welsh Labour MS for the Vale of Clwyd

About Ann | Mwy am Ann

26602578255_0fe8624354_o

Ann Jones was born and brought up in Rhyl on the North Wales Coast, where she has lived all her life.

She worked for nearly 30 years in fire control rooms in North Wales and Merseyside until her election to the National Assembly for Wales in 1999.

An active trade unionist, Ann served as a national official in the Fire Brigades Union for a number of years and sat on both the Welsh Labour Party and Wales TUC Executives. She is a member of UNISON and remains an ‘out of trade’ member of the FBU.

Before being elected to the Assembly in 1999, Ann served as a Rhyl Town Councillor and was the town’s Mayor in 1996/7. She was also a Denbighshire County Councillor.

Ann is currently Deputy Presiding Officer of the National Assembly for Wales.

Whilst championing her local community, Ann Jones has worked tirelessly with the Welsh Labour Government to attract major investment to the area with real success.

During her time as the Labour Assembly Member, Ann has chaired several Assembly Committees most recently in the last Assembly Term she was chair of the Children, Young People and Education Committee, the All Party Group on Deaf Issues and Chair of the National Assembly Labour Group.

Ann successfully steered through the National Assembly legislation that requires all new homes to be fitted with sprinkler systems.

Long before entering politics, Ann spent much of her time following Rhyl Town Football Club and she remains a Lilywhites season ticket holder.


26602578255_0fe8624354_o

Ganed a magwyd Ann Jones yn y Rhyl ar arfordir y Gogledd, lle mae wedi byw gydol ei hoes.

Bu’n gweithio am bron i 30 mlynedd mewn ystafelloedd rheoli tân yn y Gogledd a Glannau Merswy tan ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999.

Mae Ann yn undebwraig lafur frwd ac mae wedi gwasanaethu fel swyddog cenedlaethol yn Undeb y Brigadau Tân am nifer o flynyddoedd a bu’n eistedd ar fyrddau Gweithredol Plaid Lafur Cymru a TUC Cymru. Mae’n aelod o UNSAIN ac yn parhau’n aelod ‘nad yw’n masnachu’ o’r FBU.

Cyn ei hethol i’r Cynulliad ym 1999, bu Ann yn Gynghorydd Tref y Rhyl ac yna yn Faer y dref ym 1996/7. Roedd hefyd yn Gynghorydd yn Sir Ddinbych.

Ar hyn o bryd, Ann yw Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Tra’n hyrwyddo ei chymuned leol, mae Ann Jones wedi gweithio’n ddiflino gyda Llywodraeth Llafur Cymru i ddenu buddsoddiadau sylweddol i’r ardal yn llwyddiannus dros ben.

Yn ystod ei chyfnod fel Aelod Cynulliad Llafur, bu Ann yn cadeirio sawl Pwyllgor yn y Cynulliad. Yn fwyaf diweddar, yn Nhymor diwethaf y Cynulliad, roedd yn gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, y Grŵp Hollbleidiol ar Faterion Byddar a bu’n Gadeirydd Grŵp Llafur y Cynulliad Cenedlaethol.

Llwyddodd Ann i lywio deddfwriaeth drwy’r Cynulliad Cenedlaethol sy’n ei gwneud yn ofynnol i osod systemau chwistrellu ym mhob cartref newydd.

Cyn camu i’r byd gwleidyddol, treuliodd Ann lawer o’i hamser yn dilyn Clwb Pêl-droed Tref y Rhyl ac mae ganddi docyn tymor hyd heddiw.