Welsh Labour MS for the Vale of Clwyd

About The National Assembly for Wales | Mwy am Gynulliad Cenedlaethol Cymru

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales and holds the Welsh Government to account. To find out more about how the Assembly works and what’s going on visit the website.

Not only does Ann represent her constituents, but she also takes on the role of Deputy Presiding Officer. The main function of the this role is to alternate with the Presiding Officer in chairing Assembly Plenary sessions – similar to that of a Deputy Speaker in the House of Commons. Part of the role is raising the profile of the assembly alongside the Llywydd.


Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff a etholir yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu dros Gymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Am ragor o wybodaeth am sut mae’r Cynulliad yn gweithio a’r hyn sy’n digwydd yno, ewch i’r wefan.

Mae Ann nid yn unig yn cynrychioli ei hetholwyr, ond mae hefyd yn ymgymryd â rôl y Dirprwy Lywydd. Prif swyddogaeth y rôl hon yw cadeirio Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad bob yn ail – ac mae’n rôl debyg i Ddirprwy Lefarydd Tŷ’r Cyffredin. Mae rhan o’r rôl yn ymwneud â chodi proffil y Cynulliad law yn llaw â’r Llywydd.