Welsh Labour MS for the Vale of Clwyd

About Vale of Clwyd | Mwy am Ddyffryn Clwyd

The largely rural Vale of Clwyd constituency was created in 1997 and includes the Denbighshire towns of Rhyl, Prestatyn, Denbigh and St. Asaph.

The constituency has been represented at the Welsh Assembly by Ann Jones since devolution was established in 1999. Labour’s Chris Ruane has also been the Member of Parliament for Vale of Clwyd since 1997 until May 2015 before regaining the seat in June 2017.

Tourism has traditionally been central to the local coastal economy but after some years of decline across UK coastal towns, Welsh Labour has used major investment to regenerate the area including new secondary schools in Rhyl and St Asaph and a new primary school in Prestatyn.

Modern shopping and leisure attractions will transform Rhyl’s sea front with public and private investment and will bring new job opportunities for local people.

St Asaph Business Park has created around 3,000 jobs within organisations including the NHS, the Fire & Rescue Service and the innovative OpTic Technium business centre. The Technium is an award winning business incubation centre housing new companies in high tech sectors including aviation, nanotechnology and solar power. The Labour-led Assembly Government created the Technium to boost innovative business across Wales and with OpTic, the Vale of Clwyd is leading the way with several new companies benefitting from the facilities on the business park.


Crëwyd etholaeth Dyffryn Clwyd, sy’n etholaeth wledig ar y cyfan, ym 1997 ac mae’n cynnwys trefi’r Rhyl, Prestatyn, Dinbych a Llanelwy yn Sir Ddinbych.

Mae’r etholaeth wedi’i chynrychioli yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Ann Jones ers datganoli ym 1999. Mae Chris Ruane o’r Blaid Lafur wedi bod yn Aelod Seneddol Dyffryn Clwyd rhwng 1997 a mis Mai 2015, cyn cipio ei sedd yn ôl ym mis Mehefin 2017.

Yn y gorffennol mae twristiaeth wedi bod yn ganolog i’r economi leol arfordirol, ond ar ôl blynyddoedd o ddirywiad yn nhrefi arfordirol y DU, mae Llafur Cymru wedi buddsoddi’n drwm yn yr ardal, gan gynnwys buddsoddi mewn ysgolion uwchradd newydd yn y Rhyl a Llanelwy ac ysgol gynradd newydd ym Mhrestatyn.

Bydd siopau modern ac atyniadau hamdden yn gweddnewid glan y môr y Rhyl gyda buddsoddi cyhoeddus a phreifat a fydd yn arwain at gyfleoedd swyddi i bobl leol.

Mae Parc Busnes Llanelwy wedi creu tua 3,000 o swyddi mewn sefydliadau gan gynnwys y GIG, y Gwasanaeth Tân ac Achub a’r ganolfan fusnes OpTic Technium fodern. Mae canolfan deori busnes Technium wedi ennill gwobrau ac yn gartref i gwmnïau newydd mewn sectorau uwch dechnoleg, gan gynnwys awyrennau, nanodechnoleg ac ynni’r haul. Dan arweiniad Llafur, creodd Llywodraeth Cymru y Technium i hybu busnes arloesol ledled Cymru a gydag OpTic, mae Dyffryn Clwyd yn arwain y ffordd gyda sawl cwmni newydd yn elwa ar y cyfleusterau ar y parc busnes.