Welsh Labour MS for the Vale of Clwyd

Invite Ann to a Local Event | Gwahodd Ann i Ddigwyddiad Lleol

One of the most enjoyable and important aspects of being the local Assembly Member is visiting local events, schools, colleges and businesses.

These visits give Ann the opportunity to see the excellent work being undertaken in the Vale of Clwyd as well as helping to publicise important events and occasions.

Ann is always pleased to visit schools and colleges to speak with students about her work as the local Assembly Member and to answer questions.

It is helpful if you can provide advance notice of an event so that her office is able to discuss diary requests and arrangements with organisers.

To invite Ann to an event, school, college or local business, please get in touch.


Un o’r pethau mwyaf pleserus a phwysicaf am fod yn Aelod Cynulliad lleol yw cael ymweld â digwyddiadau, ysgolion, colegau a busnesau lleol.

Mae’r ymweliadau hyn yn rhoi’r cyfle i Ann weld y gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud yn Nyffryn Clwyd ynghyd â helpu i roi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau ac achlysuron pwysig.

Mae Ann wastad yn mwynhau ymweld ag ysgolion a cholegau lleol i siarad â myfyrwyr am ei gwaith fel yr Aelod Cynulliad lleol ac i ateb cwestiynau.

Byddai’n ddefnyddiol pe baech chi’n rhoi gwybod ymlaen llaw am ddigwyddiad er mwyn i’w swyddfa allu trafod ceisiadau dyddiadur a threfniadau gyda threfnwyr.

Cysylltwch i wahodd Ann i ddigwyddiad, ysgol, coleg neu fusnes lleol.