Wales to be represented at first conference for disabled Parliamentarians

The Deputy Presiding Officer of the National Assembly for Wales will attend the first conference of its kind, bringing disabled elected politicians together in Nova Scotia, Canada.

Ann Jones AM will travel to Halifax for the first Commonwealth Parliamentary Association Conference for disabled Parliamentarians this week.

The conference will examine the unique challenges faced by disabled parliamentarians, look at their experiences; from standing for office to the perspective they bring to improving legislation, or to fighting for their constituents.

Deputy Presiding Officer Ann Jones AM said:

“Despite 15 percent of the world’s population living with a disability, there are many parliaments with no disabled representatives who can use their experience and perspectives to improve legislation for everybody.

“Our Senedd in Cardiff Bay was built with inclusivity and accessibility in mind, but as the Commonwealth Parliamentary Association works to create a network of disabled Parliamentarians, I’ll be looking to share good practice from the National Assembly for Wales, as well as learn from the work of other parliaments.”


Cymru i gael ei chynrychioli yn y gynhadledd gyntaf ar gyfer Seneddwyr anabl

Bydd Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol yn y gynhadledd gyntaf o’r fath i ddod â gwleidyddion etholedig anabl at ei gilydd yn Nova Scotia, Canada.

Yr wythnos hon, bydd Ann Jones AC yn teithio i Halifax ar gyfer cynhadledd gyntaf Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad ar gyfer Seneddwyr anabl.

Bydd y gynhadledd yn edrych ar yr heriau unigryw sy’n wynebu seneddwyr anabl, ac yn ystyried eu profiadau; o sefyll etholiad i wella deddfwriaeth, neu ymladd dros eu hetholwyr o’u sefyllfa a’u safbwynt eu hunain.

Meddai Ann Jones AC, Dirprwy Lywydd:

“Er bod 15 y cant o boblogaeth y byd yn byw gydag anabledd, mae llawer o seneddau nad oes ganddynt yr un cynrychiolydd anabl sy’n gallu defnyddio ei brofiad a’i safbwynt i wella deddfwriaeth i bawb.

“Cafodd ein Senedd ym Mae Caerdydd ei hadeiladu gyda chynhwysiant a hygyrchedd mewn golwg, ond wrth i Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad weithio i greu rhwydwaith o Seneddwyr anabl, byddaf yn ceisio rhannu arferion da Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â dysgu oddi wrth waith seneddau eraill.”